A- A A+

logo pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NPP1

Pomoc Ukrainie

 

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozlicz Pit w powiecie świdwińskim

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Informacji Publicznej

bip1

Regionalny System Ostrzegania

g418

Zachodniopomorskie. 30 lat Samorządności i Przemian

NFOŚiGW

Regulamin udostępniania miejsca na stronie

regulamin

Powiatowy Portal Mapowy

g3518

Sesje Rady Powiatu

Informacja NPP

 

Umowa dożywocia

https://youtu.be/_ej5bM87NV4

Prawo do odstąpienia od umowy 

https://youtu.be/fnujOL3sgjw

 

lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa_2023 ---> czytaj

Różnice między rękojmią a gwarancją

https://www.youtube.com/watch?v=3tUUEnM22Xw&t=16s

Prawo do odstąpienia od umowy 

https://www.youtube.com/watch?v=Abvf7wSJKzw

 Informator dla klientów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

https://sopp.org.pl/wp-content/uploads/2023/02/E-Informator-NPP-i-NPO.pdf?fbclid=IwAR0lDRtc6iCPFC2uQ73kcwr7zuBbaliPejW9zkdQScDtlL4QKI1IvKEKMJk

 

Działalność nierejestrowana:

Link: http://fundacja.togatus.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/

Klazula iformacyjna nieodpłatna pomoc prawna <--- więcej

Emerytura po mężu <---- więcej

 Kalkulator alimentacyjny <--- więcej

„Czym jest System Dozoru Elektronicznego” <--- więcej

Aby skorzystać z bezpłatnej porady należy dokonać rejestracji:
- pod nr telefonu 94 36 50 303
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15)
- przez stronę: https://np.ms.gov.pl


UPRAWNIENI

Porady udzielane są w sposób stacjonarny w lokalizacjach zawartych w harmonogramie dyżurów. Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
REJESTRACJA - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 94 36 50 303 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15) lub na stronie https://np.ms.gov.pl/

UWAGA! Z nieodpłatnej porady prawnej może skorzystać również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku - dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. , o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowadministracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2)przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3)przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W Powiecie Świdwińskim  istnieje możliwość skorzystania z pomocy mediatora.
Mediatorzy w Powiecie Świdwińskim w 2024 roku :

Radca Prawny – Mediator – Kamil Szyposzyński

1) Dyżur - Hala Targowa ul. Orląt Lwowskich 1, 78-300 Świdwin

- Środa od stycznia do czerwca w godz. 09:00 – 13:00
- Czwartek od lipca do grudnia w godz. 13:00-17:00

2) Dyżur – Urząd Gminy Brzeżno, 78-316 Brzeżno

- Wtorki od lipca do grudnia  w godz. 12:00 – 16:00


Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu albo przez narzędzie służące do porozumiewania się na odległość. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

W 2024 r. na terenie Powiatu Świdwińskiego nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej udzielać będą:
•    Adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie;
•    Radcy Prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie
•    Stowarzyszenie Obywatelskiej Pomocy Prawnej z siedzibą w Olsztynie

Harmonogram wizyt

Nr Punktu

adres

świadczenia pomocy prawnej

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

Punkt obsługiwany przez adwokatów

 i radców prawnych

Hala Targowa ul. Orląt Lwowskich 1

78 – 300 Świdwin

Adwokat

13ºº - 17ºº

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 

 

 

Radca Prawny

9ºº – 13 ºº

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 

Radca Prawny

1300 - 1700

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 

 

Radca Prawny

1200 – 1600

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 

Urząd Gminy

78 – 316 Brzeżno 50

 

(Adwokaci od stycznia  do czerwca 2024 r.) (Radcy Prawni od lipca 2024 r. do grudnia 2024 r.)

1200 - 1600

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 

 

 

 

Nr Punktu

adres

świadczenia pomocy prawnej

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

2

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową

Urząd Gminy

78 – 331 Rąbino 27

 

 

 

 

1300 – 1700

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Radca Prawny

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Koszalińska 8A

78 – 320 Połczyn – Zdrój

 

 

13ºº - 17ºº

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Radca Prawny

 

 

 

1230 - 1630
Nieodpłatne Poradnictwo
Obywatelskie

Radca Prawny
Doradca Obywatelski

Urząd Gminy

ul. Kolejowa 8

78 – 314 Sławoborze

1100 – 1500

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Radca Prawny

 

1100 - 1500

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Radca Prawny

 

 

 

 

Main Menu