A- A A+

logo pl

Rozwój Powiatu Świdwińskiego

Warto przeczytać

free joomla image slider
responsive jquery slider joomla

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NPP1

Pomoc Ukrainie

 

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozlicz Pit w powiecie świdwińskim

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

bip1

Regionalny System Ostrzegania

g418

Zachodniopomorskie. 30 lat Samorządności i Przemian

NFOŚiGW

Regulamin udostępniania miejsca na stronie

regulamin

Powiatowy Portal Mapowy

g3518

Sesje Rady Powiatu

Informacja NPP

 

Umowa dożywocia

https://youtu.be/_ej5bM87NV4

Prawo do odstąpienia od umowy 

https://youtu.be/fnujOL3sgjw

 

lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa_2023 ---> czytaj

Różnice między rękojmią a gwarancją

https://www.youtube.com/watch?v=3tUUEnM22Xw&t=16s

Prawo do odstąpienia od umowy 

https://www.youtube.com/watch?v=Abvf7wSJKzw

 Informator dla klientów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

https://sopp.org.pl/wp-content/uploads/2023/02/E-Informator-NPP-i-NPO.pdf?fbclid=IwAR0lDRtc6iCPFC2uQ73kcwr7zuBbaliPejW9zkdQScDtlL4QKI1IvKEKMJk

 

Działalność nierejestrowana:

Link: http://fundacja.togatus.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/

Klazula iformacyjna nieodpłatna pomoc prawna <--- więcej

Emerytura po mężu <---- więcej

 Kalkulator alimentacyjny <--- więcej

„Czym jest System Dozoru Elektronicznego” <--- więcej

Aby skorzystać z bezpłatnej porady należy dokonać rejestracji:
- pod nr telefonu 94 36 50 303
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15)
- przez stronę: https://np.ms.gov.pl

UPRAWNIENI
Porady udzielane są w sposób stacjonarny w lokalizacjach zawartych w harmonogramie dyżurów. Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. REJESTRACJA - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 94 36 50 303 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15) lub na stronie https://np.ms.gov.pl/
UWAGA! Z nieodpłatnej porady prawnej może skorzystać również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku - dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. , o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowadministracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2)przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3)przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1)sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2)zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W Powiecie Świdwińskim  istnieje możliwość skorzystania z pomocy mediatora.
Mediatorzy w Powiecie Świdwińskim w 2023 roku :


Radca Prawny – Mediator – Krzysztof Majsnerowski
1) Dyżur - Hala Targowa ul. Orląt Lwowskich 1, 78-300 Świdwin
- Czwartki w godz. 13:00 – 17:00


2) Dyżur – Urząd Gminy Brzeżno, 78-316 Brzeżno
- Wtorki od lipca do września 2023 r. w godz. 12:00 – 16:00


Adwokat – Mediator – Daria Głowacka
1) Dyżur - Hala Targowa ul. Orląt Lwowskich 1, 78-300 Świdwin
- Poniedziałki w godz. 13:00 – 17:00


2) Dyżur – Urząd Gminy Brzeżno, 78-316 Brzeżno
- Wtorki od kwietnia do czerwca 2023 r. w godz. 12:00 – 16:00

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu albo przez narzędzie służące do porozumiewania się na odległość. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

W 2023 r. na terenie Powiatu Świdwińskiego nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej udzielać będą:
•    Adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie;
•    Radcy Prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie
•    Stowarzyszenie Obywatelskiej Pomocy Prawnej z siedzibą w Olsztynie